Strona główna / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

WPROWADZENIE

 

STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEM IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (zwane dalej Stowarzyszeniem lub Administratorem), wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Stowarzyszenie, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 

PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w STOWARZYSZENIU

 

Stowarzyszenie zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia,

 2. prowadzonymi akcjami społecznymi (zbieraniem podpisów pod akcjami, protestami etc.),

 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych,

 4. organizacją wydarzeń, debat, seminariów, konferencji,

 5. udostępnianiem publikacji Stowarzyszenia,

 6. wsparciem działalności Stowarzyszenia przez darczyńców,

 7. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Stowarzyszeniu,

 8. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Stowarzyszenia (używanie plików cookies).

KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE

 

Stowarzyszenie zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenie może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 

1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

2.dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

3.dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w tym m.in. dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Stowarzyszenia.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU

 

1. Jeśli otrzymują Państwo od Stowarzyszenia zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

 

Dotyczy to w szczególności osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się ze Stowarzyszeniem przez portale społecznościowe (facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Stowarzyszenie z publicznie dostępnych źródeł.

 

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

2. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, kampanie, akcje) organizowane przez Stowarzyszenie.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Stowarzyszenia bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie w celu poparcia akcji, protestu lub kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

 

informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej

okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych), a także możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych Stowarzyszenie.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www

 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

4. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udziału jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

 

informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym

okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

5. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Stowarzyszenie

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Stowarzyszenie udostępnia bezpłatne publikacje, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez Stowarzyszenie.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych

dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 

6. Jeżeli wspierają Państwo działalność Stowarzyszenia dobrowolnymi darowiznami

 

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia wskazane na stronach internetowych bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności TPay lub systemu płatności PayPal.

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

zarządzanie wpłatami od darczyńców,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres realizacji darowizny

kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej i/lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

informowanie o realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego Stowarzyszenia

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

 

 

7. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Stowarzyszenia

 

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Stowarzyszenie używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny,

 

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Stowarzyszenie nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE

 

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:

   1. prawa do wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; należy jednak pamiętać, że Stowarzyszenie nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne, o czym szerzej w pkt IV niniejszej Polityki;

   2. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Stowarzyszenie (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Stowarzyszenie, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie oraz wysyłanie publikacji Stowarzyszenia); w takim przypadku, Stowarzyszenie nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Stowarzyszenia

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Stowarzyszenie umożliwia kontakt za pomocą e-maila: iod@piotrskarga.pl lub drogą pocztową: ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

PODEJMOWANIE WOBEC PAŃSTWA DANYCH ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI (BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)

 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

 

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Stowarzyszenie stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;

 2. podmioty, którym Stowarzyszenie powierzyło przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze,

Stowarzyszenie może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. Administratorzy zapewniają, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Administrator będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie internetowej.


OSTATNIO NA PORTALU

WARTO OBEJRZEĆ
 
PARTNERZY SERWISU
 
 
WESPRZYJ NAS
 
Wesprzyj Wiarę i Naukę !
Polacy potrzebują prawdy !


Nasz serwis to ewenement w skali kraju. Publikujemy
prace naukowe, opinie i relacje z wydarzeń ogniskujących
się wokół problematyki stworzenia świata
i teorii ewolucji. Twoje wsparcie wykorzystujemy
w pełni na rozwój i promocję serwisu

WiaraiNauka.pl.

Jaką kwotą możesz nas wesprzeć?

 

 

 

Dopomóż nam już teraz do utrzymania i rozwoju serwisu,

który propaguje niezależne badania naukowe i publicystykę

łączącą świat nauki i sferę wiary.

WSPIERAM KWOTĄ